Đóng
 • vi
 • Acecook Việt Nam

  Vào ngày 02&03/07/2014, chương trình In-House Training với chuyên đề: Phương Pháp Lập Kế Hoạch Trade Marketing cho Sản Phẩm Mới” dành cho phòng Marketing của Công ty Acecook Việt Nam đã được tổ chức, đây là lớp huấn luyện thứ 4 trong năm 2014 mà BrainMark Consulting & Training đã triển khai.


  Và từ 2012 – đến nay, tổ chức hơn 5 chương trình mỗi năm về: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Trade Marketing, Lập kế hoạch Marketing, Định vị thương hiệu, Xây dựng nhãn hàng, Lập kế hoạch kinh doanh, …


  acecook-5


  acecook-1


  acecook-2


  acecook-3


  acecook-4
  Khách hàng Related