Đóng
 • vi
 • 4

  Chiến lược kênh phân phối

  Khái niệm Theo Philip Kotler: Chiến lược kênh phân phối là tập hợp các nguyên tắc nhờ đó doanh nghiệp […]
  3

  Cấu trúc kênh phân phối

  Khái niệm Cấu trúc kênh là tập họp 1 nhóm các thành viên trong kênh được phân bổ nhiệm vụ, […]